Wednesday, February 4, 2009

Valentine Gargoyles

Lefty "Lovey" Gargoyle
  
Righty "Romeo" Gargoyle

No comments: